Webinar dynamiek rond van thuiszitten naar anders leren

Inleiding

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt. Een stijging die we al jaren zien en die doorzet, ondanks de inspanningen die voortvloeien uit het Thuiszitterspact (2016) of Passend onderwijs (2014). Vanuit de onderwijspraktijk wordt de omgang met leerlingen met gedragsproblemen als moeilijk ervaren en in verband gebracht met het aantal thuiszitters dat niet terugloopt maar zelfs oploopt.

Bart van Kessel neemt ons mee in het ‘andere verhaal’:‘ van thuiszitten, aanjagen, anders leren en vliegwielen.’ Vanuit een beeld van een thuiszitter krijgen we wat meer vat op de werkelijke achtergronden van een jongere, die is komen thuis te zitten: wat zijn de drijfveren, hoe wil hij/zij leren, wat waren de ‘hobbels’ en hoe kunnen we tot een werkelijk effectieve aanpak komen op een even voordehandliggende, als praktische manier?

Het gaat er vooral om te laten zien, dat de thuiszitter door anderen gemist wordt – de relatie tussen leerkracht en leerling weer als een ‘magneet’ gaat werken en het ‘anders leren’ van de jongere wordt herkend en erkend. Daarvoor is vooral ‘ruimte’ en creativiteit nodig om dingen uit te proberen: proeftuintjes, trapveldjes en oefensituaties.
De werkelijke kracht ligt in ‘het doen’. Vooral door ‘anders’ te kijken, ‘anders’ te opereren,  tijd te nemen en ‘te doen’, kunnen er werkelijke doorbraken ontstaan.

Sanne Pronk MSc. vertelt namens het onderzoeksteam van het Kohnstamm Instituut dat samen met Altra Onderwijs & Jeugdhulp onderzoek heeft gedaan naar thuiszitters. Op basis van een gelegenheidssteekproef van 320 zogenoemde cluster 4 leerlingen hebben zij scherp in beeld gebracht wat thuiszitters onderscheidt van niet thuiszitters. De algemene aanname is dat deze leerlingen allemaal gedragsproblemen hebben en dat de thuiszitters onder hen met name gekenmerkt worden door moeilijk hanteerbaar gedrag. Maar zelfs onder ‘cluster 4’ leerlingen blijkt niets verder weg te liggen van dit beeld dan de problemen van de feitelijke groep thuiszitters onder hen…

Programma

13:15 Inloop Meeting room
13:30 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie van de sprekers Bart van Kessel en Sanne Pronk MSc.
  DEEL 1
13:35 Het andere verhaal van thuiszitten...
Bart van Kessel vertelt het verhaal aan de hand van twee centrale ingangen, waarbij sterk wordt uitgegaan van de belevingen van de thuiszitter zelf en wordt vooral geprobeerd om het sociale systeem rondom de thuiszitter zodanig 'aan te jagen', dat de problematiek vooral samen wordt aangepakt.
14:20 Pauze
  DEEL 2
14:35 Niet thuisgeven: wie zijn de 'thuiszitters' en waarom gaan zij niet naar school?
Sanne Pronk gaat in op de bevindingen van het onderzoek. Duidelijk wordt dat er een ander beeld naar voren komt en daarmee andere mogelijke oplossingsrichtingen. Een verrassend beeld, gebaseerd op gegevens direct uit de praktijk. Ook de inbreng van thuiszitters zelf neemt Sanne mee in haar verhaal.
15:55 Terugblik en afronding
16:00 Afsluiting

Accreditatie

Voor het Webinar is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

29 januari 2021

€ 120,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Sprekers

Bart van Kessel heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs. Hij was  achtereenvolgens groepsleerkracht in het speciaal onderwijs en het  voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen,  directeur in het speciaal onderwijs, docent aan het Seminarium voor  Orthopedagogiek en coördinator van een regionaal expertisecentrum. De  laatste jaren is hij als ‘Van Kessel Verhalen en verbinden’ werkzaam als  senior beleidsadviseur en consultant en deed zo in verschillende landelijke en regionale projecten ervaring op met het ontwikkelen van de onderlinge samenwerking van partijen in en om het onderwijsveld die zich bezighouden met dat deel van de jeugd dat om extra aandacht vraagt. Sinds 2005 is hij coördinator én sparringpartner van Gedragswerk.  

 

Sanne Pronk MSc. is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en werkt als praktijkonderzoeker en methodiekontwikkelaar bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp, verenigd in Ihub. Haar werkzaamheden liggen op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Momenteel werkt zij o.a. aan een groot onderzoek naar de effectiviteit van het intensieve onderwijs-zorg programma School2Care, in het kader van haar promotie bij de Universiteit van Amsterdam.

Doelgroep

Dit webinar is ontwikkeld voor orthopedagogen, medewerkers jeugdzorg, medewerkers van samenwerkingsverbanden, medewerkers van Inspectie van het Onderwijs, leerplichtambtenaren, medewerkers vanuit de gemeenten, en anderen die met de thuiszittersproblematiek te maken hebben.