Webinar Veilig online met een LVB

Inleiding

Het versterken van mediawijsheid in onderwijs en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Ben ik in beeld?

Een actueel maatschappelijk vraagstuk is hoe jeugdigen met een lvb veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van (social) media. Jeugdigen met een lvb hebben door een minder sterk ontwikkeld taalbegrip en normbesef en een beperkte impulscontrole meer dan jongeren zonder lvb moeite met het beperken van beeldschermgebruik, het gebruiken van applicaties en het communiceren online (media-etiquette, berichten interpreteren, teksten en symbolen begrijpen).

Als gevolg daarvan zijn jeugdigen met een lvb vaker betrokken bij aan mediagebruik gerelateerde (online) incidenten zoals sexting (seksfilmpjesbeelden delen), cyberpesten, manipulatie, oplichting (bv. phishing) en grooming (misbruik). Het niet vanzelfsprekend kunnen meedoen in de digitale samenleving en het opdoen van negatieve ervaringen tijdens en door mediagebruik kunnen leiden tot psychische druk, angst en (sociale en digitale ) uitsluiting.

Naast de genoemde factoren die online meedoen moeilijk maken, mist in veel organisaties beleid voor het (leren) omgaan met media, zijn beroepskrachten vaak minder mediavaardig dan de jeugdigen die zij begeleiden en is er behoefte aan tools voor het versterken van mediawijsheid bij de doelgroep. Bestaande tools (games, video’s, apps, lessen) zijn vaak ontwikkeld voor jeugdigen zonder lvb en zetten in op een te hoog denkniveau en/of sluiten niet aan bij de belevingswereld.

Het lectoraat Jeugd & Media van Hogeschool Windesheim streeft naar een digitaal inclusieve samenleving waarin álle jeugdigen gezond, veilig en kansrijk gebruik maken van beeldschermmedia. Via meerdere behoefte verkennende onderzoeken heeft het lectoraat de huidige stand van zaken rond (problematisch) mediagebruik door de doelgroep in onderwijs en jeugdzorg opgemaakt alsook de ondersteuningsbehoeften van beroepskrachten die hen daarbij ondersteunen.

Programma

14:15 Inloop Meeting room
14:25 Intro door host van Logacom
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Svenja Büttner
14:30 Ben ik in beeld?
Presentatie van inzichten uit onderzoek Jeugd & Media in het (v)so
15:00 College mediawijsheid en media opvoedingsvaardigheden
Bespreking van o.a. het mediawijsheidcompetentiemodel, diverse mediaopvoedstrategieën en de mediadiamant.
15:30 Pauze
15:45 Aan de slag, deel I
Aan de hand van actuele casussen uit de eigen werksetting ga je in subgroepen aan de slag met het thema mediawijsheid. Je gaat samen de inzichten en handreikingen omzetten in praktisch handelen.
16:15 Plenaire nabespreking
Uitwisseling van handelingsinzichten- en ideeën ter uitbreiding van je professioneel handelingsrepertoire.
16:30 Pauze
16:45 Aan de slag, deel I
Aan de hand van prikkelende vragen worden ideeën verzameld voor (nieuwe) manieren waarop de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg kan worden versterkt zodat beroepskrachten beter in staat zijn om jeugdigen met een lvb te kunnen ondersteunen bij het benutten van de kansen van (sociale) media.
17:15 Plenaire nabespreking
Uitwisseling suggesties voor versterking onderwijs en jeugdzorg.
17:30 Einde

Accreditatie aanvraag

Voor dit webinar wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

  • Registerplein
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO 

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ


Puntentoekenning

Wanneer beropesverengingen een aanvraag hebben beantwoord met puntentoekenning, dan vermelden wij dat op deze website. 


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen. 
Opgave van een registratienummer van een beroepsvereniging bij aanmelding voor het webinar van Logacom is geen aanvraag voor accreditatie. Deze opgave zorgt er alleen voor dat uw registratienummer op uw certificaat vermeld wordt.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van online aanweigheid. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer aan het begin van het webinar online aanwezig is en aan het eind van het webinar via spreciale link voor presentie registreert. De link voor presentieregistratie wordt door de host van Logacom gedeeld via chat. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


 

2 november 2021

€ 134,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Voor wie?

Beroepskrachten die werken met jeugdigen met een lvb in onderwijs en jeugdzorg.
Deelname aan de lezing ‘Iedereen mag meedoen met social media’ op het Jaarcongres LVB op 14 september is geen voorwaarde om deel te kunnen nemen aan dit webinar. Wel sluit het webinar inhoudelijk aan op de kennis en inzichten die worden gedeeld tijdens de lezing op het Jaarcongres LVB.

Svenja Büttner


Svenja Büttner is ruim 20 jaar werkzaam in het Hoger Beroeps Onderwijs (Pedagogische Academie, Pedagogiek, Social Work). Svenja heeft orthopedagogiek gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar de X-Factor van de leraar in het lesgeven aan leerlingen met emotionele- en gedragsproblemen. Svenja richt zich in haar loopbaan op de inclusie van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften. Momenteel werkt ze als senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugd & Media, waar zij samen met lector Peter Nikken en collega’s streeft naar een digitaal inclusieve samenleving waarin álle jeugdigen en hun ouders/verzorgers – ook kwetsbare – gezond, veilig en kansrijk gebruik maken van beeldschermmedia. Svenja werkt nauw samen met beroepskrachten in de praktijk, studenten en docenten in het HBO én met de doelgroep. Nieuwe kennis, inzichten en methodieken zet zij in zowel de beroepspraktijk als het onderwijs in voor bewustwording, kennisverspreiding, samenwerking en interventieontwikkeling.

 

Abonneekorting!

Leden van het vakblad Pedagogiek in Praktijk (PIP) krijgen €10,- korting op het deelnametarief! Lees de voorwaarden voor meer informatie

Word nu lid en maak meteen gebruik van de abonneekorting! 

 

Ook SoziO abonnees krijgen  €10,- euro korting op het deelnametarief! 

Klik hier voor meer info!

Wat u van dit webinar kunt verwachten

In dit webinar bouwt Svenja Buttner, senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugd & Media en projectleider van diverse onderzoeken rond mediagebruik van jeugdigen met een lvb, voort op de onderzoeksresultaten van 2 onderzoeken die zij 14 september tijdens het LVB Jaarcongres gaat presenteren (Iedereen mag meedoen met (social) media! en Nep echt!), door recentelijk in het (v)so opgedane inzichten te bespreken en te vergelijken met die in de (residentiele) jeugdzorg.

Na een presentatie van het onderzoek Jeugd & Media in het (v)so geeft Svenja een ondersteunend college over mediawijsheid en mediaopvoeding. Vervolgens gaan deelnemers in kleine groepen aan de slag met casussen die zij kunnen inbrengen vanuit de eigen werksetting. De opgedane kennis en inzichten worden omgezet in concreet handelen in de praktijk van alledag. Uitgangspunt hierbij is om concrete tools te ontwikkelen om de kansen van (sociale) media te benutten.

In het laatste deel van het webinar staat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg centraal, specifiek gericht op (preventief) inzetten op gezond, veilig en kansrijk mediagebruik door jeugdigen met een lvb en hun ouders/verzorgers. Afstemming tussen alle beroepskrachten die met deze jeugdigen en hun ouders/verzorgers werken is nodig om elkaar te kunnen versterken. We inventariseren en delen wat er al goed gaat en wat verbetermogelijkheden zijn.